Palokuntakurssit

Sivutoimisen ja vapaaehtoishenkilöstön miehistön peruskoulutus

Sammutustyökurssi
Savusukelluskurssi
Palokuntien ensiapukurssi
Pelastustyönkurssi
Öljyvahingontorjunta + vaaralliset aineet kurssi
Pintapelastuskurssi
Palokuntien ensivastekurssi
Yksikönjohtajakurssi
Sivutoimisen ja vapaaehtoishenkilöstön täydennyskoulutus

Sisäpalosimulaattorikurssi
Hälytysajoneuvon kuljettajakoulutus
Konemieskurssi
Palokuntien viestiliikenne
Jälkivahinkojen torjuntakurssi
Eläinten pelastaminen
Metsäpalontorjunta

Sivutoimisen ja vapaaehtoishenkilöstön miehistön peruskoulutus

Miehistön peruskoulutukseen voidaan ottaa vähintään 16 vuotta täyttänyt terve, psyykkisesti ja fyysisesti tehtävään soveltuva henkilö. Peruskoulutuksen tavoitteena on antaa koulutettaville valmiudet toimia sammutus- ja pelastusyksikön jäsenenä miehistötehtävissä.

SAMMUTUSTYÖKURSSI (60 h)

Tavoite:

Antaa perusvalmiudet toimia nuoremman sammutusmiehen tehtävissä pelastusyksiköissä perusselvitysohjeen mukaisissa tilanneharjoituksissa ja pienehköissä, tavanomaisissa sammutus- ja pelastustehtävissä kokeneemman sammutusmiehen parina.
Lisäksi antaa valmiudet paineilmahengityslaitteen käyttämiseen muualla kuin rajatussa sisätilassa.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

SAVUSUKELLUSKURSSI (28 h)

Osanottajat:

Palokuntien sammutusmiehiksi koulutettavat. Kurssille pääsyvaatimuksena on sammutustyökurssin hyväksytty suoritus.

Tavoite:
Savusukelluskurssi antaa perusvalmiudet toimia tavanomaisissa savusukellustehtävissä kokeneen savusukeltajan parina.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

PALOKUNTIEN ENSIAPUKURSSI (30 h)

Osanottajat:

Ennen palokuntien ensiapukurssia tulisi suorittaa sammutustyökurssi.

Tavoite:
Ensiapukurssi antaa perusvalmiudet kohdata ja tunnistaa hätätilapotilas. Kurssin käynyt osaa huolehtia hätätilapotilaan peruselintoiminnoista ensiavun keinoin

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

PELASTUSTYÖKURSSI (21 h)

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on antaa pelastustoimintaan ja tieliikennepelastamiseen liittyvät perusvalmiudet. Kurssin suorittanut palokuntalainen osaa toimia yksikönjohtajan ohjeiden mukaisesti tavanomaisissa pelastustehtävissä.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

ÖLJYVAHINGONTORJUNTA +VAARALLISET AINEET KURSSI (30 h)

Tavoite:

Öljyvahingontorjuntakurssin käytyään koulutettava osaa yksikön jäsenenä käyttää öljyntorjunnan peruskalustoa ja – välineistöä ja hänellä on kyky ylläpitää ja kehittää öljyntorjunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Kurssin tavoitteena on, että koulutettava tuntee vaarallisten aineiden luokittelun, tiedostaa vaarat ja suojautumisen periaatteet, tiedostaa palokuntansa käyttämät vaarallisten aineiden mittauslaitteet ja osaa käyttää niitä.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

PINTAPELASTUSKURSSI( 23 h)

Kurssille pääsyvaatimuksena on sammutustyökurssin hyväksytty suoritus, uimataito (väh. 400m/12 min.) ja hyvä kunto.

Tavoite:
Pintapelastuskurssi antaa perusvalmiudet veden pinnalta tai välittömästi pinnan alta ilman vesisukelluslaitteita tehtävään ihmisen, eläimen tai omaisuuden pelastamiseen tai vahingon torjuntaan parin kanssa.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

PALOKUNTIEN ENSIVASTEKURSSI (25 h)

Kurssille pääsyvaatimuksena on palokuntien ensiapukurssin hyväksytty suorittaminen.

Tavoite:
Kurssi täydentää ensiapukurssin antamia valmiuksia ja sen keskeisiä alueita porrastetun ensivastejärjestelmän toimintaperiaatteissa erilaisissa ensivastetilanteissa.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

YKSIKÖNJOHTAJAKURSSI (87+100 h)

Yksikönjohtajakurssille pääsemisen edellytyksenä on sammutustyö-, ensiapu- ja pelastustyökurssin hyväksytty suorittaminen. Näiden lisäksi on suoritettu vähintään yksi seuraavista kursseista:

1. savusukelluskurssi
2. öljyvahingon torjuntakurssi
3. vaarallisten aineiden kurssi
4. pintapelastuskurssi
5. palokuntien ensivastekurssi

Tavoite:
Yksikönjohtajakurssin tavoitteena on, että henkilö saa tällä kurssilla valmiudet yksikkönsä mies- ja yksikkökohtaiseen kouluttamiseen ja johtamiseen sekä valmiudet sammutus- ja pelastusyksikön johtajana toimimiseen tavanomaisissa pelastustoimen tehtävissä. Yksikönjohtajakurssi antaa valmiudet toimia myös sopimuspalokunnan päällystötehtävissä, ei kuitenkaan sopimuspalokunnan päällikön tehtävissä.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

SIVUTOIMISEN JA VAPAAEHTOISHENKILÖSTÖN TÄYDENNYSKOULUTUS

SISÄPALOSIMULAATTORIKURSSI (18 h)

Kurssi on tarkoitettu sammutus- ja savusukelluskurssin jälkeen syventämään savusukelluksen ja palon sammuttamisen tietoja ja taitoja.

Tavoite:
Opetuspaketti sisältää perusasioita sisäpalon kehittymisestä, palon eri vaiheista, erilaisista sammutustekniikoista ja palon sammuttamisesta. Käytännön harjoituksissa kiinnitetään huomiota harjoitusten turvallisuuteen.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

Lähetetään erillinen kutsu.
AJONEUVON KÄSITTELYKURSSI (17 h)

Tavoite:
Kurssilla opetetaan ajoneuvon hallintaa ja kaluston käyttöä talviolosuhteissa. Kurssiin sisältyy ajoharjoittelua liukkaissa olosuhteissa.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

KONEMIESKURSSI (11 h)

Palokuntien sammutustyökurssin suorittaneet henkilöt.

Tavoite:
Täydentää sammutustyökurssilla saatuja konemiestaitoja.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

PALOKUNTIEN VIESTILIIKENNE (10 h)

Palokuntien sammutustyökurssin suorittaneet henkilöt.

Tavoite:
Opettaa sammutusmiehille viranomaisverkkoon ja päätelaitteiden käyttöön liittyvät perusasiat.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTAKURSSI (8 h)

Pää- ja sivutoiminen henkilöstö

Tavoite:
Kurssi antaa valmiudet vakuutusyhtiöiden vaatimusten mukaiseen JVT- työn tekemiseen. Kurssilla perehdytään JVT:n perusteisiin, ensitoimenpiteisiin ja JVT kalustoon.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

ELÄINTEN PELASTAMINEN (21 h)

Pää- ja sivutoiminen henkilöstö

Tavoite:
Kurssi antaa perusvalmiudet eläinten pelastamiseksi, huomioiden eri eläinten luonteenominaisuudet ja käyttäytymismallit pelastustilanteissa.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.

METSÄPALONTORJUNTA KURSSI (16 h)

Pää- ja sivutoiminen henkilöstö

Tavoite:
Oppia metsäpalon sammutuksessa käytettävä nykytaktiikka- ja tekniikka.

Kurssi sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, kurssitodistuksen ja päätöskahvit.

KURSSEJA:

Kursseista lähetetään erilliset kutsut, jotka perustuvat palvelusopimukseen Keski-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa.